Türkiye Cumhuriyeti

Burgaz Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

TÜRKİYE'YE GETİRİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN DUYURU, 12.05.2011

 

DUYURU

 

Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye’ye turistik amaçlı olarak getirilen taşıtlara ilişkin işlemlerin düzenlendiği Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği 22.04.2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

http://www.resmi-gazete.org/tarih/20110422-15.htm linkinden 27913 sayılı Resmi Gazeteye ulaşabilirsiniz.

 

Söz konusu tebliğ hükümleri uyarınca, geçici ithalat rejimi kapsamında taşıt getirme hakkı Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere tanınmaktadır. Bir kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik sayılması için Türkiye dışındaki bir ülkede ikametinin olmasının yanı sıra 1 yıl içerisinde en az 185 gün süreyle fiilen yurtdışında bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda getirilecek taşıtlara en fazla 180 gün, yurtdışından emekli olan kişilerce getirilen taşıtlara ise en fazla 1 yıl süre verilmektedir.

 

Diğer taraftan, turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilen ve ilgililerin pasaportuna kaydedilen taşıtların gümrük denetimine bırakılmaksızın ilgilinin yurtdışına geçici olarak çıkışına kolaylık sağlamak amacıyla aynı tebliğe, gümrük idaresince uygun bulunması ve taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin aşağıda örneği sunulan taahhütnamenin alınması kaydıyla izin verilmesi yönünde hüküm eklenmiştir.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EK: 7

YURTDIŞINA TAŞITSIZ ÇIKACAK ŞAHISLARA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

…………………………………. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

Yurtdışına geçici olarak çıkma mecburiyetinde olduğumdan ………………… tarihinde Türkiye’ye getirmiş olduğum ve …………………. tarihine kadar süresi bulunan ……………... plakalı taşıtımı yurtdışı etmeden veya gümrük gözetimine bırakmadan, yurtdışına çıkışıma izin verilmesini talep ediyorum.

Yurtdışında olduğum süre boyunca,  söz konusu taşıtın aşağıda beyan ettiğim adreste park halinde bulunacağını, eşim veya usul ya da füruum olanlar dâhil başkaları tarafından kullanılmayacağını, süre bitiminde yurtdışına çıkaracağımı ya da gümrük idaresine teslim edeceğimi, yurtdışında bulunduğum sürenin, taşıtın Türkiye’de bulunma süresine ilave edilmeyeceğini bildiğimi beyan ve taahhüt ederim.

                                                                                                                             …/…/20…

                                                                                                                             Adı Soyadı

Adı soyadı                              :

GSM numarası                       :

E-mail adresi                          :

Pasaport no                            :

T.C. kimlik no                        :

Yurtiçi adresi                          :

Yurtdışı adresi                        :

İlgili şahsın yurtdışına çıkışı esnasında pasaportunda bulunan “taşıt kaşesinin” dikkate alınmadan, taşıtsız olarak yurtdışına çıkışına izin verilmesi uygun bulunmuştur.

Yetkilinin Unvan ve İmzası